Официални правила за провеждане на кампания с предоставяне на стреч карти

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

Възложител и организатор на Играта е „Айс Вайп Дистрибюшън” ООД (“Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес www.icevape.eu

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.icevape.eu

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Кампанията се организира и провежда във всички обекти в които присъстваме на организирани събития на територията на Република България и сме специално обозначени с рекламни материали, свързани с Кампанията.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 01.06.2021 г. до 15.09.2021 г. включително или до изчерпване на посочения брой скреч карти. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм: Механизъм: да закупят продукт/и на марката „ICE“ . Срещу тази покупка клиентът получава правото да изтегли скреч карта. При печеливша скреч карта всеки участник предоставя на обозначеното място скреч карта и касова бележка, удостоверяваща покупката. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на продукт/и ICE.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на продукти с марката ICE, при която е представена касова бележка, спазващa изискванията по Раздел 4, и при която са посочени необходимите данни по Раздел 4. Всички награди, ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта, заедно с касовата бележка.Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка.Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Играта са, както следва:

1 брой Ice Vape с вкус по избор

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на Играта се считат за невалидни. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта е отворена за участие на всички физически лица, които имат навършени 18 години, както и с изключение на обвързаните с ОРГАНИЗАТОРЪТ лица.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за техните парични еквиваленти.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка;при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес за периода на Играта. Участвайки в тази Игра,участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.